Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden Hart voor Plant
www.hartvoorplant.nl

1. Toepassingsgebied
Hart voor Plant is een handelsnaam van www.hartvoorplant.nl , met hoofdvestiging (NL 6136 JM) te Sittard, Louis Delruellestraat 26, KvK-nummer , BTW-nummer: tel.: 06 41 09 57 31 email: info@hartvoorplant.nl, in het volgende: in de onderneming genoemd. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van de ondernemer en op elke tot stand gekomen online-aankoop tussen de ondernemer en de consument.
Voordat de online-aankoop afgesloten wordt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld op de website www.hartvoorplant.nl en moet de consument met deze algemene voorwaarden instemmen door het aanvinken van het betreffende vakje.
De ondernemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, in het geval dat wet- of regelgeving, respectievelijk rechtspraak een wijziging verlangen, te allen tijde eenzijdig aan te passen, dan wel te veranderen, onder de voorwaarde, dat de consument hiervan onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld. In het geval dat ÈÈn of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op een bepaald moment volledig of ten dele komen te vervallen of teruggedraaid worden, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De ondernemer en de consument zullen met elkaar in overleg treden om nieuwe bepalingen als vervanging voor de vervallen bepalingen overeen te komen, waarbij het doel van de oorspronkelijke bepaling zo veel als mogelijk in acht genomen wordt.
Toepasbaarheid van eventueel door de consument gebruikte inkoop- of andere algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk geweigerd.
2. De aanbieding
1. In het geval, dat een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden wordt gedaan, wordt dit uitdrukkelijk in de aanbieding vermeld.
2. De aanbieding omvat een volledige en zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, maar is te allen tijde vrijblijvend. Mochten er afbeeldingen gebruikt worden, zijn deze een zo goede als mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Overduidelijke vergissingen of fouten in de aanbieding zijn voor de ondernemer niet bindend.
Alle aangeboden goederen zijn telkens in normaal gesproken voor de verkoop toereikende hoeveelheden ter beschikking en onder voorbehoud van seizoens- en weersafhankelijke beschikbaarheid. Er bestaat geen wettelijk recht ten opzichte van de beschikbaarheid van alle aangeboden goederen. In het geval van een eventueel tussentijds uitverkocht zijn, bestaat de mogelijkheid tot het bestellen van een in prijs en kwaliteit gelijkwaardig product op een later, afhankelijk van weer en seizoen, tijdstip.
3. Iedere aanbieding omvat informatie op een manier, dat de consument duidelijk kan herkennen, welke rechten en plichten met het aannemen van de aanbieding verbonden zijn. Dit betreft in het bijzonder:
– De prijs inclusief belasting;
– de eventuele leveringskosten;
– de manier, waarop het contract tot stand komt en welke acties hiervoor noodzakelijk zijn;
– de geldige of niet-geldige toepassing van het recht tot intrekking;
– de wijze van betaling, levering en uitvoering van het contract;
– de termijn, waarbinnen de aanbieding aangenomen dient te worden, respectievelijk de termijn, gedurende welke de ondernemer de prijs garandeert;
– de hoogte van het tarief van de internetcommunicatie, in het geval dat de kosten voor het gebruik van de techniek voor de internetcommunicatie op een andere basis berekend worden dan op het normale basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
– die manier, waarop de consument, voor het sluiten van het contract, de door hem in het kader van het contract medegedeelde gegevens controleren en eventueel corrigeren kan;
– de eventuele, andere talen, naast het Nederlands, waarin het contract gesloten kan worden.

1. In het geval, dat een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden wordt gedaan, wordt dit uitdrukkelijk in de aanbieding vermeld.
2. De aanbieding omvat een volledige en zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, maar is te allen tijde vrijblijvend. Mochten er afbeeldingen gebruikt worden, zijn deze een zo goede als mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Overduidelijke vergissingen of fouten in de aanbieding zijn voor de ondernemer niet bindend.
Alle aangeboden goederen zijn telkens in normaal gesproken voor de verkoop toereikende hoeveelheden ter beschikking en onder voorbehoud van seizoens- en weersafhankelijke beschikbaarheid. Er bestaat geen wettelijk recht ten opzichte van de beschikbaarheid van alle aangeboden goederen. In het geval van een eventueel tussentijds uitverkocht zijn, bestaat de mogelijkheid tot het bestellen van een in prijs en kwaliteit gelijkwaardig product op een later, afhankelijk van weer en seizoen, tijdstip.
3. Iedere aanbieding omvat informatie op een manier, dat de consument duidelijk kan herkennen, welke rechten en plichten met het aannemen van de aanbieding verbonden zijn. Dit betreft in het bijzonder:
– De prijs inclusief belasting;
– de eventuele leveringskosten;
– de manier, waarop het contract tot stand komt en welke acties hiervoor noodzakelijk zijn;
– de geldige of niet-geldige toepassing van het recht tot intrekking;
– de wijze van betaling, levering en uitvoering van het contract;
– de termijn, waarbinnen de aanbieding aangenomen dient te worden, respectievelijk de termijn, gedurende welke de ondernemer de prijs garandeert;
– de hoogte van het tarief van de internetcommunicatie, in het geval dat de kosten voor het gebruik van de techniek voor de internetcommunicatie op een andere basis berekend worden dan op het normale basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
– die manier, waarop de consument, voor het sluiten van het contract, de door hem in het kader van het contract medegedeelde gegevens controleren en eventueel corrigeren kan;
– de eventuele, andere talen, naast het Nederlands, waarin het contract gesloten kan worden.

3. Het contract en totstandkoming hiervan
1. De presentatie van de producten in de webwinkel is geen bindende aanbieding, maar een vrijblijvende online-catalogus. Door te klikken op de button Ñ kopenì doet u een bindende bestelling van de producten in uw winkelwagen en is een koopcontract tot stand gekomen. De ingangsbevestiging van de bestelling en de orderbevestiging vinden automatisch door verzending van een automatisch gegenereerde email plaats.
2. Mocht het contract op elektronische wijze tot stand komen, zorgt de ondernemer voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische gegevensoverdraging en zorgt hij voor een zo veilig mogelijke web-omgeving.
3. Met het opgeven van zijn bestelling bevestigt de consument de voorwaarden van
geldigheid van de contractverhouding: zijn meerderjarigheid, betalingsmogelijkheid en eventueel onbeperkte handelingsbekwaamheid. Tevens de juistheid van de door hem genoemde contactgegevens: in het geval van online bestelling betreft het hier vooral zijn emailadres.
Wordt gedeeltelijk of in het geheel niet aan deze voorwaarden voldaan, wordt de ondernemer van de plicht tot verwerking van de opdracht, in het bijzonder tot levering en zonder informatieplicht ontbonden. Claims van ondernemers voor eventueel reeds gedane leveringen of diensten worden hierdoor niet beinvloed.
4. De ondernemer zal de consument de volgende informatie met het product of met de dienst meesturen, schriftelijk of op zulk een wijze, dat deze informatie door de consument op een toegankelijke wijze op gegevensopslag opgeslagen kan worden:
a. Het bezoekadres van het filiaal van de ondernemer, aan wie de consument zich wenden kan in het geval van klachten;
b. een duidelijke mededeling met betrekking tot de uitsluiting van het recht tot intrekking;
c. de informatie over garanties en de service na de aankoop;
d. de paragraaf 2 lid 3 van deze algemene voorwaarden opgenomen gegevens behalve wanneer de ondernemer deze gegevens al voor de uitvoering van het contract medegedeeld heeft.
5. Wij slaan het contract op. Uw bestelgegevens worden u per e-mail toegezonden. Indien u een account op onze website hebt aangemaakt kunt u via de Login uw bestellingen inzien.

4. Retourneren
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Hart voor Plant , Louis Delruellestraat 26, 6136 JM te Sittard Telnr.0641095731, e-mail: Website: www.hartvoorplant.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De kosten voor het transport van de retour zijn voor uw eigen rekening. De kosten voor een retourzending per post bedragen Ä4,95. Wanneer u de producten zelf aflevert bij Hart voor Plant in Sittard, zijn hier geen kosten aan verbonden.
Gevolgen retourneren

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons www.hartvoorplant.nl terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

– Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

– Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;

– Planten die geleverd worden als wortelgoed/blote wortels geldt gÈÈn herroeppingsrecht. Deze planten zijn beperkt houdbaar en verdragen het niet om te lang in de verpakking te blijven.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht draagt u de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product. Bij een beroep op het herroepingsrecht worden alle relevante door de consument reeds overgemaakte bedragen binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring van de consumenten terugbetaald. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Addendum

Voor levende planten die gekweekt zijn in pot of als kluit geldt dat de planten in goede staat en onbeschadigd geretourneerd worden naar Hart voor Plant, Louis Delruellestraat 26 te Sittard. De planten dienen tussentijds met zorg uit de verpakking gehaald te worden en van water voorzien te worden om zo schade en uitdroging van de planten te voorkomen.

Voor planten die geleverd worden als wortelgoed/blote wortels geldt gÈÈn herroeppingsrecht. Deze planten zijn beperkt houdbaar en verdragen het niet om te lang in de verpakking te blijven.

Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Wij kunnen de planten weer afhalen na betaling van extra transportkosten of u zorgt zelf voor het retourneren. Indien de consument een bedrag betaald heeft zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen. Klik hier om het herroepingsformulier te downloaden.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Hart voor Plant, Louis Delruellestraat 26, (6136 JM) Sittard, T: 06 41 09 57 31, e-mail: info@hartvoorplant.nl, Website: www.hartvoorplant.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De kosten voor het transport van de retour zijn voor uw eigen rekening.. De kosten voor een retourzending per post bedragen 4,95. Wanneer u de producten zelf aflevert bij Hart voor Plant in Sittard, zijn hier geen kosten aan verbonden.
Gevolgen retourneren

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons Hart voor Plant terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

– Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

– Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;

– Planten die geleverd worden als wortelgoed/blote wortels geldt gÈÈn herroeppingsrecht. Deze planten zijn beperkt houdbaar en verdragen het niet om te lang in de verpakking te blijven.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht draagt u de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product. Bij een beroep op het herroepingsrecht worden alle relevante door de consument reeds overgemaakte bedragen binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring van de consumenten terugbetaald. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Addendum

Voor levende planten die gekweekt zijn in pot of als kluit geldt dat de planten in goede staat en onbeschadigd geretourneerd worden naar Hart voor Plant, Louis Delruellestraat 26, 6136 JM Sittard. De planten dienen tussentijds met zorg uit de verpakking gehaald te worden en van water voorzien te worden om zo schade en uitdroging van de planten te voorkomen.

Voor planten die geleverd worden als wortelgoed/blote wortels geldt gÈÈn herroeppingsrecht. Deze planten zijn beperkt houdbaar en verdragen het niet om te lang in de verpakking te blijven.

Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Wij kunnen de planten weer afhalen na betaling van extra transportkosten of u zorgt zelf voor het retourneren. Indien de consument een bedrag betaald heeft zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen. Klik hier om het herroepingsformulier te downloaden.

5. De aankoopprijs
1. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten zijn brutoprijzen inclusief de geldige Btw, behalve wanneer iets anders aangegeven werd. Voorts zijn de prijzen exclusief eventuele transport en/of leveringskosten en/of eventuele douanekosten. Gedurende de in de aanbieding vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet verhoogd, uitgezonderd bij prijsverandering ten gevolge van wijzigingen in het Btw-tarief.
2. Afwijkend van het bovenstaande kan de ondernemer producten en diensten, waarbij prijzen onderhevig zijn aan fluctuaties in de financiÎle markt en waarop de ondernemer geen invloed kan nemen, tegen variabele prijzen aanbieden. Deze afhankelijkheid van fluctuaties in de financiÎle markt en het feit, dat de genoemde prijzen adviesprijzen zijn, wordt bij de aanbieding vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van het contract zijn alleen dan toegestaan, wanneer ze het gevolg zijn van veranderingen in wet- of regelgeving.
4. Prijsverhogingen na meer dan drie maanden na totstandkoming van het contract zijn alleen dan toegestaan, wanneer de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van veranderingen in wet- en regelgeving; of
b. de consument de bevoegdheid heeft om het contract met ingang van de dag, waarop de prijsverhoging van kracht is, op te zeggen.
1. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten zijn brutoprijzen inclusief de geldige Btw, behalve wanneer iets anders aangegeven werd. Voorts zijn de prijzen exclusief eventuele transport en/of leveringskosten en/of eventuele douanekosten. Gedurende de in de aanbieding vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet verhoogd, uitgezonderd bij prijsverandering ten gevolge van wijzigingen in het Btw-tarief.
2. Afwijkend van het bovenstaande kan de ondernemer producten en diensten, waarbij prijzen onderhevig zijn aan fluctuaties in de financiÎle markt en waarop de ondernemer geen invloed kan nemen, tegen variabele prijzen aanbieden. Deze afhankelijkheid van fluctuaties in de financiÎle markt en het feit, dat de genoemde prijzen adviesprijzen zijn, wordt bij de aanbieding vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van het contract zijn alleen dan toegestaan, wanneer ze het gevolg zijn van veranderingen in wet- of regelgeving.
4. Prijsverhogingen na meer dan drie maanden na totstandkoming van het contract zijn alleen dan toegestaan, wanneer de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van veranderingen in wet- en regelgeving; of
b. de consument de bevoegdheid heeft om het contract met ingang van de dag, waarop de prijsverhoging van kracht is, op te zeggen.
6. Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid
1. De ondernemer staat ervoor in, dat de producten en/of diensten in overeenstemming zijn met het contract, de in de aanbieding genoemde specificaties (waarbij alle aangegeven maten kleine afwijkingen tot 5 % kunnen hebben), de redelijke eisen aan de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de dag van totstandkoming van het contract geldige wet- en regelgeving. Wanneer overeengekomen, staat de ondernemer er ook voor in, dat het product voor een ander dan het normale gebruik geschikt is. Met het gebruik van afbeeldingen streeft de ondernemer ernaar om een zo goed als mogelijk beeld van de producten te verschaffen. De aard van producten brengt met zich mee, dat het geleverde (met betrekking op kleur en/of dichtheid) van de gebruikte afbeelding afwijken kan. De genoemde mogelijke afwijkingen geven de consument nimmer een recht of aanspraak in richting van de ondernemer. Let op: afhankelijk van het seizoen / bloeitijd waarin u de producten aanschaft, kunnen de getoonde afbeeldingen afwijken. Wij streven ernaar om van de producten foto’s te tonen die onbewerkt zijn, met volledige en betrouwbare maatvoering.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur gegeven garantie verandert niets aan de wettelijke rechten en eisen, die de consument op basis van het contract tegenover de ondernemer geldend kan maken.
3. In het geval, dat de ondernemer, om welke reden dan ook, toch voor een schade aansprakelijk mocht zijn, zal deze schade ten hoogste het bedrag van de factuur (ex. Btw) bedragen en in ieder geval nooit hoger zijn dan het bedrag dat de WA-verzekering van de ondernemer in het betreffende geval uitkeert. De ondernemer is nimmer voor een indirecte schade aansprakelijk, die eventueel uit het geleverde ontstaat.
1. De ondernemer staat ervoor in, dat de producten en/of diensten in overeenstemming zijn met het contract, de in de aanbieding genoemde specificaties (waarbij alle aangegeven maten kleine afwijkingen tot 5 % kunnen hebben), de redelijke eisen aan de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de dag van totstandkoming van het contract geldige wet- en regelgeving. Wanneer overeengekomen, staat de ondernemer er ook voor in, dat het product voor een ander dan het normale gebruik geschikt is. Met het gebruik van afbeeldingen streeft de ondernemer ernaar om een zo goed als mogelijk beeld van de producten te verschaffen. De aard van producten brengt met zich mee, dat het geleverde (met betrekking op kleur en/of dichtheid) van de gebruikte afbeelding afwijken kan. De genoemde mogelijke afwijkingen geven de consument nimmer een recht of aanspraak in richting van de ondernemer. Let op: afhankelijk van het seizoen / bloeitijd waarin u de producten aanschaft, kunnen de getoonde afbeeldingen afwijken. Wij streven ernaar om van de producten foto’s te tonen die onbewerkt zijn, met volledige en betrouwbare maatvoering. Op onze site vindt u daarnaast alle informatie op het gebied van inplanten, snoei, onderhoud en ziektes.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur gegeven garantie verandert niets aan de wettelijke rechten en eisen, die de consument op basis van het contract tegenover de ondernemer geldend kan maken.
3. In het geval, dat de ondernemer, om welke reden dan ook, toch voor een schade aansprakelijk mocht zijn, zal deze schade ten hoogste het bedrag van de factuur (ex. Btw) bedragen en in ieder geval nooit hoger zijn dan het bedrag dat de WA-verzekering van de ondernemer in het betreffende geval uitkeert. De ondernemer is nimmer voor een indirecte schade aansprakelijk, die eventueel uit het geleverde ontstaat.
7. Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij ontvangst en uitvoering van de bestelling van de producten. Het bovengenoemde geldt tevens met betrekking tot alle gegevens van de consument, die bij een bestelling in bezit van de ondernemer komen.
2. Als plaats van levering geldt het adres, dat door de consument aan de onderneming meegedeeld werd, respectievelijk het adres, waar de onderneming ligt, wanneer de partijen dit overeengekomen mochten hebben. De consument is ervoor verantwoordelijk, dat de plaats van levering voor de bij de levering door de ondernemer gebruikte voertuigen, dit betreft een vrachtwagen van 7,5 tot 18 t, goed toegankelijk is.
3. Met inachtneming van wat hierover in paragraaf 4 van deze algemene voorwaarden aangegeven werd, zal de onderneming de aangenomen bestelling snel uitvoeren, behalve wanneer een bijzondere leveringstermijn overeengekomen werd. In dat geval zal men zijn best doen, deze termijn in te houden. Indien de bezorging niet binnen 30 dagen plaatsvindt en geen specifieke levertermijn is afgesproken of in het geval van overmacht, of wanneer een bestelling niet of maar ten dele uitgevoerd kan worden, krijgt de consument hierover zo snel mogelijk bericht. De overeengekomen levertermijn is de tijd tussen de bestelling en het arriveren van de goederen bij de consument.
4. In het geval van opzegging conform het vorige lid, zal de ondernemer het bedrag, dat de consument betaald heeft, zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen na de opzegging terugbetalen.
5. Mocht de levering van een besteld product onmogelijk blijken, zal de ondernemer ernaar streven een vervangend artikel ter beschikking te stellen. Op zijn laatst bij de bezorging wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze meegedeeld, dat een vervangend artikel geleverd wordt. De kosten voor een eventuele retourzending zijn voor de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of verlies van producten ligt tijdens het transport bij de ondernemer.
7. Hart voor Plant streeft ernaar om alle bestellingen te leveren op de gekozen leverdatum en dit lukt ook in de meeste gevallen, echter kun je gÈÈn rechten ontlenen aan deze leverdatum en de verwachte levertijd. Door omstandigheden en overmacht kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om op de gekozen leverdatum en verwachte levertijd te leveren. Indien dit het geval is nemen wij met je contact op om in overleg een nieuwe afspraak te maken met een nieuwe leverdatum.
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij ontvangst en uitvoering van de bestelling van de producten. Het bovengenoemde geldt tevens met betrekking tot alle gegevens van de consument, die bij een bestelling in bezit van de ondernemer komen.
2. Als plaats van levering geldt het adres, dat door de consument aan de onderneming meegedeeld werd, respectievelijk het adres, waar de onderneming ligt, wanneer de partijen dit overeengekomen mochten hebben. De consument is ervoor verantwoordelijk, dat de plaats van levering voor de bij de levering door de ondernemer gebruikte voertuigen, dit betreft een vrachtwagen van 7,5 tot 18 t, goed toegankelijk is.
3. Met inachtneming van wat hierover in paragraaf 4 van deze algemene voorwaarden aangegeven werd, zal de onderneming de aangenomen bestelling snel uitvoeren, behalve wanneer een bijzondere leveringstermijn overeengekomen werd. In dat geval zal men zijn best doen, deze termijn in te houden. Indien de bezorging niet binnen 30 dagen plaatsvindt en geen specifieke levertermijn is afgesproken of in het geval van overmacht, of wanneer een bestelling niet of maar ten dele uitgevoerd kan worden, krijgt de consument hierover zo snel mogelijk bericht. De overeengekomen levertermijn is de tijd tussen de bestelling en het arriveren van de goederen bij de consument.
4. In het geval van opzegging conform het vorige lid, zal de ondernemer het bedrag, dat de consument betaald heeft, zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen na de opzegging terugbetalen.
5. Mocht de levering van een besteld product onmogelijk blijken, zal de ondernemer ernaar streven een vervangend artikel ter beschikking te stellen. Op zijn laatst bij de bezorging wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze meegedeeld, dat een vervangend artikel geleverd wordt. De kosten voor een eventuele retourzending zijn voor de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of verlies van producten ligt tijdens het transport bij de ondernemer.
7. Hart voor Plant streeft ernaar om alle bestellingen te leveren op de gekozen leverdatum en dit lukt ook in de meeste gevallen, echter kun je geen rechten ontlenen aan deze leverdatum en de verwachte levertijd. Door omstandigheden en overmacht kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om op de gekozen leverdatum en verwachte levertijd te leveren. Indien dit het geval is nemen wij met je contact op om in overleg een nieuwe afspraak te maken met een nieuwe leverdatum.
8. Betaling
1. Voor zover niet anders overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen op een in de webwinkel van www.hartvoorplant.nl genoemde wijze te worden betaald.
2. Wanneer een vooruitbetaling bedongen werd, kan de consument geen aanspraken met betrekking tot de uitvoering van de betreffende bestelling of dienst doen, voordat de bedongen vooruitbetaling plaatsgevonden heeft.
3. De consument is verplicht om de ondernemer eventuele onjuistheden in de meegedeelde betaalgegevens onverwijld te melden.
4. In het geval, dat de consument niet betaalt, heeft de ondernemer het recht, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen, de vooraf aan de consument meegedeelde, gerechtvaardigde kosten aan de consument te berekenen.
1. Voor zover niet anders overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen op een in de webwinkel van www.hartvoorplant.nl genoemde wijze te worden betaald.
2. Wanneer een vooruitbetaling bedongen werd, kan de consument geen aanspraken met betrekking tot de uitvoering van de betreffende bestelling of dienst doen, voordat de bedongen vooruitbetaling plaatsgevonden heeft.
3. De consument is verplicht om de ondernemer eventuele onjuistheden in de meegedeelde betaalgegevens onverwijld te melden.
4. In het geval, dat de consument niet betaalt, heeft de ondernemer het recht, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen, de vooraf aan de consument meegedeelde, gerechtvaardigde kosten aan de consument te berekenen.
9. Klachten
1. De consument dient het geleverde uiterlijk bij levering op conformiteit controleren. Wanneer de consument de deugdelijkheid van het product betwijfelt, dient hij de ondernemer zijn klachten uiterlijk op de dag van levering schriftelijk (per email) melden en afzonderlijk van duidelijke afbeeldingen met betrekking tot de vermeende non-conformiteit, respectievelijk de afwijkingen bij de levering, op straffe van het verval van het recht op reclameren.
2. Een klacht met betrekking tot een levering of het geleverde brengt geen opschuiven van de betalingsverplichting van consument met betrekking tot andere leveringen te weeg.
1. De consument dient het geleverde uiterlijk bij levering op conformiteit controleren. Wanneer de consument de deugdelijkheid van het product betwijfelt, dient hij de ondernemer zijn klachten uiterlijk op de dag van levering schriftelijk (per email) melden en afzonderlijk van duidelijke afbeeldingen met betrekking tot de vermeende non-conformiteit, respectievelijk de afwijkingen bij de levering, op straffe van het verval van het recht op reclameren.
2. Een klacht met betrekking tot een levering of het geleverde brengt geen opschuiven van de betalingsverplichting van consument met betrekking tot andere leveringen te weeg.
10. Transportmateriaal
De verpakking, die voor de levering gebruikt wordt, gaat bij levering in het eigendom van de consument over. De ondernemer is niet verplicht deze terug te nemen.
De verpakking, die voor de levering gebruikt wordt, gaat bij levering in het eigendom van de consument over. De ondernemer is niet verplicht deze terug te nemen.
11. Wet- en regelgeving
Mocht blijken, dat ÈÈn of meer van de in deze algemene voorwaarden gebruikte bepalingen in strijd met de geldige wet- en regelgeving zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden. De partijen verplichten zich in het bovengenoemde geval tot het overeenkomen van een vervangende bepaling voor de vervallen bepaling. Deze dient in elk in de geest van de vervallen bepaling te zijn.
Mocht blijken, dat ÈÈn of meer van de in deze algemene voorwaarden gebruikte bepalingen in strijd met de geldige wet- en regelgeving zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden. De partijen verplichten zich in het bovengenoemde geval tot het overeenkomen van een vervangende bepaling voor de vervallen bepaling. Deze dient in elk in de geest van de vervallen bepaling te zijn.
12. Toepasbaar recht en keuze van rechtsdomicilie
Op de contracten tussen ondernemer en consument, op welke de bepalingen van deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is het Nederlands recht en de in deze zaak van toepassing zijnde Europese wet- en regelgeving van toepassing. Bij een geschil is de meest gerechtigde partij gehouden, deze bij een bevoegde Rechtbank, dat het dichtst bij de locatie van de ondernemer gelegen is, aanhangig te maken.
Op de contracten tussen ondernemer en consument, op welke de bepalingen van deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is het Nederlands recht en de in deze zaak van toepassing zijnde Europese wet- en regelgeving van toepassing. Bij een geschil is de meest gerechtigde partij gehouden, deze bij een bevoegde Rechtbank, dat het dichtst bij de locatie van de ondernemer gelegen is, aanhangig te maken.

0
    0
    Jouw winkelmand
    Je winkelwagen is leegTerug naar shop